Rezervasyon

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu İndir

 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş.

 

GENEL BİLGİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma imkânı sağlamaktadır.

Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması zorunlu bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 1. BAŞVURU HAKKI
  1. Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verisi işlenen herkes, Şirketimize aşağıda detaylıca belirtildiği şekilde başvurarak kendisi ile ilgili konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

  1. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin KVK Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Yazı

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen veya Noter vasıtasıyla başvurunun iletimi

Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA

Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Elektronik posta (KEP) adresi ile başvurunun iletimi

aydinunlueras@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Tarama yapılmış ıslak imzalı veya elektronik imzalı başvurunun elektronik posta adresi ile iletimi

kvkk@aydinunluer.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi 

:

 

***Başvurularınızın ‘Aslı gibidir paraflı Kimlik/Pasaport’ fotokopisi ile yapılması zorunludur. Ayrıca başvurularınızı sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. ’AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş.’, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edilebilir.

 

 1. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ

Şirketimizle İlişkiniz

:

Misafir

Çalışan

Eski Çalışan

Diğer (Belirtiniz.)

………………………..

 

 

 1. TALEP KONUSU

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça belirtmenizi rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

No

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Seçiminiz

1

Şirketiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )

 

2

Kişisel verilerim işleniyorsa, veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )

 

3

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

 

4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )

 

5

Şirketiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

 

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

   • Silinmesini                                   
   • Anonim hale getirilmesini            

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

 

7

Eksik ya da hatalı işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 

8

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

   • Silinmesini                                       
   • Anonim hale getirilmesini               

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 

9

Kişisel verilerimin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın karşılanmasını talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

 

 

 1. YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

Yanıtın 3’nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.                         

Yanıtın 3’nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.         

Yanıtın 3’nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.                         

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
Adı Soyadı                  :
Başvuru Tarihi           :
İmza                           :